Prazu Hela Loron 7, TR Seidauk Rejista Aprezentasaun Kandidatu ba PR

Tempotimor (Dili)-Prezidente Tribunál Rekursu (TR), Deolindo dos Santos hatete, dadauk prazu efetivu ba kandidatu sira atu aprezenta sira-nia kandidatura Prezidente Repúblika (PR) hela de’it loron hitu (7) maibé seidauk rejista kandidatura ida mak aprezenta-an ba Tribunál Rekursu. “Prazu atu simu kandidatura, hela de’it loron 7, atu dehan katak, tempu limitadu ona, maibé to’o agora kandidatu…